Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | seal [[Category: ]] |

Mist Dragon Seal
MistDragonSeal
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Nhóm Seal
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Mist Dragon Sealphép CrarityCommon của phe Songhai.

Năng lực[ | ] • Mist Dragon Seal cho 1 lính đồng minh +1/+1 và sau đó dịch chuyển đơn vị đó tới một ô trống được chỉ định trên sân.

  - Mục tiêu: Lính đồng minh.
  • Hiệu ứng: Mist Dragon Influence.

Chiến thuật[ | ]

 • Mist Dragon Seal là phép dàn trận chính của Songhai, bên cạnh Juxtaposition.
 • Mist Dragon Seal cho phép bạn để một đơn vị ở vị trí an toàn ở xa mà vẫn đảm bảo nó có thể vào chiến đấu khi cần thiết.
 • Bạn có toàn quyền lựa chọn vị trí dịch chuyển, vậy nên hãy chọn vị trí sao cho đơn vị được dịch chuyển cho phép đơn vị hành động tự do và tránh bị ảnh hưởng bởi Provoke.

Thư viện ảnh[ | ]

Mist Dragon Seal active
Sẵn sàng
Mist Dragon Seal actionbar
Trong thanh hành động

Mist Dragon Seal effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

 • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
 • Trước patch 0.57: Mist Dragon Seal có độ hiếm Basic, tốn 1 mana để sử dụng.
 • 0.57: Lượng mana cần để sử dụng tăng lên 2.
 • 0.61: Lượng mana cần để sử dụng giảm còn 1.
 • 0.62: Mist Dragon Seal chuyển độ hiếm thành CrarityCommon.
Advertisement